ഒ. പി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം

ചെസ്ററ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ളവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താങ്കൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് .


  അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് :
  വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ:
  ഇമെയിൽ ഐ ഡി :
  ഡോക്ടറുടെ പേര് :

  ഡോക്ടറുടെ സേവനം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  ഡോക്ടറുടെ പെരുമാറ്റം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  OP സ്റ്റാഫിന്റെ പെരുമാറ്റം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  OP സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  കാത്തിരിപ്പു സമയം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  ലബോറട്ടറി :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാഫിന്റെ പെരുമാറ്റം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  ശുചിത്വം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെ പെരുമാറ്റം :
  വളരെ നല്ലത്നല്ലത്തൃപ്തികരംതൃപ്തികരമല്ലവളരെ മോശം
  ചെസ്ററ് ആശുപത്രിയുടെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  Search Something