3200/-
 • ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ പരിശോധന
 • ചെസ്ററ് എക്സ്റേ
 • എക്കോ
 • ടി.എം.ടി
 • ഇ.സി.ജി
 • അൾട്രോ സോണോ ഗ്രാഫി
 • ലാബ് പരിശോധന
  • ഷുഗർ (ഭക്ഷണത്തിനുമുൻപ് , ഭക്ഷണം കഴിച്ചു 1 1/2 മണിക്കൂറിനു ശേഷം)
  • ലിപിഡ് പ്രൊഫൈൽ ( കൊളസ്‌ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് )
  • കംപ്ലീറ്റ് യൂറിൻ അനാലിസിസ്
  • റീനൽ പ്രൊഫൈൽ വൃക്കരോഗ പരിശോധന
  • ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ
  • ലിവർ സ്ക്രീനിംഗ് ( HBAIC)
 • ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ്

Search Something